Regulamin Galerii Wiele Sztuki

1. Postanowienia ogólne a) Niniejszy regulamin określa warunki i zasady pośrednictwa w sprzedaży i sprzedaży komisowej przez firmę Art Maison Studio, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kosiarzy 3, 02-948 Warszawa. Numer NIP: 586-001-93-90, REGON: 190275442(wpis do ewidencji przedsiębiorców nr 22007, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Stołecznego Warszawy), prowadząca  pośrednictwo w sprzedaży  i sprzedaż dzieł sztuk plastycznych (zwanych dalej Utworami) za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.galeriawielesztuki.eu

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Galerią. 
c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w internetowej galeriiwielesztuki jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad. e) Podczas zakładania konta w Galerii Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. 
f) Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne.

2. Zasady rejestracji a) Rejestracja Klienta dokonywana jest po podaniu danych osobowych w formularzu rejestracyjnym. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Utworu– Galeria nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych. b) Galeria zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. c) Po każdej zmianie danych Klient ma obowiązek ich aktualizacji. d) Klient w momencie rejestracji automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez galerięwielesztuki poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki w formularzu. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

3. Polityka ochrony prywatności a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). 
b) Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. 
c) Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. d) Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych ze strony Galerii. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Galerii oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

4. Przedmiot działalności a) Przedmiotem działalności  internetowej galeriiwielesztuki.eu jest pośrednictwo w sprzedaż I sprzedaż komisowa dzieł sztuk plastycznych za pośrednictwem Internetu. b) Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Utworów. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Galeria nie ponosi za nie odpowiedzialności.

5. Ceny 
a) Wszystkie ceny podane na stronach Galerii są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. 
b) Podane ceny Utworu nie zawierają kosztu dostawy I ubezpieczenia który zależy od sposobu jej realizacji.

6. Zakupy 
a) Zamówienie w Galerii składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.galeriawielesztuki.eu 
b) W razie wątpliwości prezentowane na stronie www.galeriawielesztuki.eu Utwory należy traktować jako zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 661 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm). Dodanie Utworu do „koszyka” oznacza złożenie zamówienia (oferty). Z chwilą złożenia zamówienia Utwór uzyskuje status „Rezerwacji”. 
c) Galeria niezwłocznie potwierdza (za pomocą e-maila) otrzymanie zamówienia Kupującego. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, Galeria potwierdzi dostępność Utworu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji. 
d) Zapłata za Dzieło uiszczana jest na podany rachunek bankowy Galerii. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. 
e) Galeria na bieżąco informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.

7. Dostawa 
a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie Utworu. Koszty dostawy pokrywa Klient. Koszty dostawy obejmują ubezpieczenie oraz opakowanie przesyłki. 
c) Galeria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)d.Obowiązkiem Klienta jest rozpakowanie przesyłki przy pracowniku Poczty lub pracowniku firmy kurierskiej I stwierdzenie zgodności zamówienia oraz braku uszkodzeń. Utworu.

Fakt ten zostaje potwierdzony podpisem złożonym nz liście przewozowym przez Klienta.

8. Wady, zwroty 
a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Klient pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej na wartość zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Galeria zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 7 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu Utworu koszty dostawy do klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane. 
b) Galeria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Utworów. 
c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Galeria dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych Utworów były najwyższej jakości. 
d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika poczty lub firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki. Jednocześnie informujemy, że każda przesyłka nadawana przez Galerię jest ubezpieczona i w przypadku naruszenia opakowania, zalania, złamania, czy naruszenia taśmy ochronnej, konieczne jest spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności doręczyciela lub spedytora. 
f) Reklamacje przesyłek nadanych za pośrednictwem Poczty Polskiej możliwe są po 14 dniach od daty nadania. Niezbędne jest sporządzenie przez Klienta protokołu uszkodzeń. Termin reklamacji związanych z uszkodzeniem przesyłki reguluje Poczta Polska. Galeria zwróci kwotę transakcji w terminie do 7 dni od momentu zakończenia procesu reklamacyjnego regulowanego przez Pocztę Polską.

10. Prawa autorskie 
a) Wszystkie dzieła prezentowane na stronie www.galeriawielesztuki.eu znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł. Zabrania się kopiowania ,rozpowszechniania lub jakichkolwiek innego korzystania z materiałów znajdujących się na www.galeriawielesztuki.eu bez pisemnej zgody Galerii . W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie prosimy o kontakt: info@galeriawielesztuki.eub) Galeria nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie (artystów i/lub inne galerie) prezentujące swoje prace na stronie www.galeriawielesztuki.eu   Galeria zastrzega sobie prawo do usuwania z Galerii wszelkich treści  co do których istnieją wątpliwości czy nie naruszają one praw autorskich osób trzecich..

9. Zakończenie a) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Galerii – wszelkich informacji udzieli zespół . b) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. c) Galeria zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie .Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane na niniejszej stronie, z aktualną datą w zakończeniu. 2012.06.03

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.