Regulamin Sklepu Internetowego Galeria Wiele Sztuki

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.galeriawielesztuki.eu, należy do Elżbiety Kraszewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Galeria Wiele Sztuki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5860019390, REGON: 190275442
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Kraszewska Galeria Wiele Sztuki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5860019390, REGON: 190275442.
 2. Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.galeriawielesztuki.eu
 3. Konsument: osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient: każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Użytkownik: Konsument, Klient lub Przedsiębiorca, który w jakimkolwiek celu loguje się na strony internetowe Sprzedawcy i / lub strony internetowe Sklepu.
 7. Umowa zawarta na odległość: umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin: niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto: konto klienta w Sklepie, w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz Rejestracji: formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz Zamówienia: interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk: element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 14. Produkt: dostępna w Sklepie rzecz ruchoma i / lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, w szczególności przedmioty noszące znamiona dzieł sztuki takie jak obrazy, rzeźby, biżuteria artystyczna, tkanina, artystyczne artykuły wyposażenia wnętrz. 
 15. Przewoźnik: każdy podmiot, dokonujący przewozu i wykonujący usługę dostarczenia zakupionego Produktu do Klienta.
 16. Artysta: twórca Produktu.
 17. Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 02-948 Warszawa, ul. Kosiarzy 3
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@galeriawielesztuki.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 696 893 611
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 1811 6022 0200 0000 0349 7128 34
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Safari, Chrome, Edge lub FireFox) z włączoną obsługą JavaScript i obsługującą standard HTML5,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookie.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sklepu internetowego  galeriawielesztuki.eu oraz świadczy usługę „Newsletter”.
 2. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby strona Internetowa Sklepu oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Galerii w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie zapytań dotyczących Produktów nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika.
 3. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą, do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy (firmy), numer NIP, aktywny adres e-mail hasło do Konta Użytkownika.
 4. Hasła do Kont Użytkowników nie są znane Sprzedawcy a Użytkownik ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 5. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 7. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jak również wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 8. Cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania przedsiębiorstwa Sprzedawcy, albo podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail,
 9. Działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich
 10. Otrzymał urzędowe zawiadomienie albo uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
 11. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, albo w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. Termin wypowiedzenia Umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 wynosi 14 dni.
 13. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (którym jest imię i nazwisko) i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 14. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu,
 2. wybrać Produkt / Produkty będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 3. Kliknąć przycisk “Zamówienie”
 4. Wypełnić formularz „Dane płatności”,
 5. Kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, oraz zrealizować płatność bezpośrednio na konto bankowe Sklepu podane w §3 ust. 4.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.
 7. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia i poprawność danych kontaktowych, w tym dokładny adres, na który nabyte Produkty mają być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy Klient zechce złożyć kolejne Zamówienie, a jego dane teleadresowe uległy zmianie, jest on zobowiązany do ich zaktualizowania.
 8. W przypadku gdy podane dane nie są prawidłowe i spowodują wystąpienie szkody po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi wynikającymi z tego kosztami.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska za pośrednictwem Przewoźnika,
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 02-948 Warszawa, ul. Kosiarzy 3.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 6. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta o dostępności dzieła, co jednocześnie stanowi przyjęcie Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki, który powinna nastąpić w terminie do 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 3. Czas realizacji zamówienia (z zastrzeżeniem ustępu 5  i 6 niniejszego paragrafu), wynosi średnio 4 dni robocze, a maksymalnie do 14 dni roboczych.
 4. W uzasadnionych przypadkach, Sprzedawca może ustalić z Klientem indywidualny termin  dostawy. 
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz innych krajów.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że dana Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym między innymi takie koszty jak opakowanie, transport, ubezpieczenie, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie  Sklepu internetowego w „Podsumowaniu koszyka” w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Koszty dostawy mogą być również ustalane indywidualnie, szczególnie w przypadku kiedy Klient wyrazi życzenie zastosowania niestandardowego opakowania lub metody dostawy zakupionego Produktu.
 10. Sprzedawca nie odpowiada za utratę Produktów, lub szkody wyrządzone przez Przewoźnika.
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 12. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych w niniejszym Regulaminie lub w opisie Produktu, Sprzedawca skontaktuje się niezwłocznie z Klientem, informując o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Zamówienia w każdym etapie jego realizacji w wyjątkowych przypadkach, jak np. z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego Produktu z rzeczywistością. Klient o takim przypadku jest zawsze uprzednio informowany przez Sprzedającego.

§ 9

Postępowanie przy odbiorze Produktu za pomocą przewoźnika / firmy kurierskiej

 1. Odbierając przesyłkę w obecności przedstawiciela Przewoźnika, Klient powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania oraz stan Produktu(ów) zawartych w przesyłce.
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki w chwili jej odbioru, Klient obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:
 3. Sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki wraz z dokumentacją fotograficzną w obecności przedstawiciela Przewoźnika, lub w inny sposób przyjęty u danego Przewoźnika,
 4. Złożenia Przewoźnikowi reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego Przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,
 5. Niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach telefonicznie oraz w formie elektronicznej. Dane kontaktowe Sprzedawcy są podane w §3 Regulaminu.
 6. W przypadku przyjęcia przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń lub niepodjęcia przez Klienta czynności opisanych w ust. 2 lit. a-c, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonych Produktów istniejących w chwili ich wydania.
 7. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki od Przewoźnika, która następnie została zwrócona przez Przewoźnika Sprzedawcy, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie przesyłki, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność. W takiej sytuacji lub w przypadku uszkodzenia lub zagubienia zwracanej przesyłki Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 80% wysokości kosztów zamówienia w terminie 7 dni od momentu upływu ostatniego dnia, w którym Zamawiający mógł odebrać Produkt od Przewoźnika, lub od 14 dni od momentu nadania zwracanej przesyłki z Produktem.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż Przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres kontaktowy Sprzedawcy, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 6. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta i zrealizowanego na jego życzenie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, włączając w to koszty specjalnego opakowania czy dodatkowego ubezpieczenia przesyłki, zastosowanego przy dostarczeniu zgodnie z życzeniem Konsumenta.
 11. Zwrot płatności nastąpi pod warunkiem, że Konsument zwróci Produkt w stanie niezmienionym od tego, w jaki go zakupił.   
 12. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 15. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, a mając na uwadze specjalny charakter Produktów powinien wybrać taki sposób zwrotu, aby Produkt dotarł do Sprzedającego w stanie nienaruszonym. Sprzedawca na życzenie Konsumenta udzieli wszelkich wskazówek co do właściwej formy zabezpieczenia zawracanego Produktu. 
 16. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 17. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:
 18. Produkt specjalnie wytworzony, przetworzony lub dostosowany na życzenie Klienta, wytworzony na jego specjalne zamówienie, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a w szczególności oprawiony w ramę lub zdjęty z blejtram,
 19. Świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 20. Produkt lub usługa, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 21. rzecz lub rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 3. W przypadku Produktów używanych, typowe ślady upływu czasu takie jak na przykład mikro wgięcia płótna, czy charakterystyczne dla starych obrazów mikro spękania powłoki malarskiej nie stanowią podstawy do reklamacji.
 4. Sprzedawca  prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Produktów, dokładając wszelkich starań, aby miały one najwyższą możliwą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Produktu, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Klienta, a tego typu różnice w wyglądzie dostarczonego Produktu w porównaniu do jego wizerunku oglądanego na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią podstawy do reklamacji.
 5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, lub niezgodności zawartości przesyłki z Umową, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 7. Zawiadomienie o niezgodności zawartości przesyłki z Umową powinno zwierać numer zamówienia, nazwę (tytuł) Produktu, opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru lub inną niezgodnością zawartości przesyłki z Umową. 
 8. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z realizacją reklamacji Sprzedawca ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłoszona niezgodność zrealizowanego zamówienia z Umową rzeczywiście wystąpiła. 
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 3. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, oraz
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Konsument w ramach prawa do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu, strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
 4. Informacje o Produktach  wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Galerii stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie prawa do treści znajdujących się na stronach internetowych Sprzedawcy i / lub stronach Sklepu należą do Sprzedawcy. Wszystkie Produkty prezentowane na stronach internetowych Sprzedawcy i stronach Sklepu znajdują się na nich za zgodą i wiedzą Artystów – właścicieli praw autorskich do tych Produktów. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów znajdujących się na stronach internetowych Sprzedawcy i / lub stronach Sklepu bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie i / lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronach Użytkownik powinien wysłać Sprzedawcy stosowny wniosek za pomocą poczty tradycyjnej lub na adres e-mail. Dane do kontaktu ze Sprzedawcą są podane w  §3 Regulaminu.
 6. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanych Produktów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie Produktu nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, na przykład zmiany obowiązujących przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności i dostaw – w takim zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje stosownym komunikatem na stronie Sklepu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 15

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Galeria Wiele Sztuki

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 1. Data:
 2. Imię i nazwisko Konsumenta:
 3. Adres Konsumenta:
 4. Treść oświadczenia: Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

……………………………………………………………………………………………………………….

 • Data odbioru Produktu osobiście / od przewoźnika / kuriera:
 • Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr: ………………………
 • Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie sklepu.
 • Podpis Konsumenta

(jeżeli formularz jest przesłany pocztą tradycyjna w wersji papierowej)

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.